Login Form

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด ตามมาตรา 9 (8)

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด ตามมาตรา 9 (8) ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด ตามมาตรา 9 (8) ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วย- ประกาศประกวดราคา สอบราคา, สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) http://www.oic.go.th/content/download.htm , ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ- ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส ประกอบด้วย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ประกาศทุกประเภท


2019-12-04 จ้างเหมาจัดดอกไม้สดตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-04 จ้างเหมาทำอาหารตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-04 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-03 ซื้อผ้าไตร 10 ชุด เครื่องจัตตุปัจจัยไทยธรรม 10 ชุด ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-03 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-03 จ้างทำป้ายไวนิวส์ จำนวน 6 ป้าย ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-26 ซื้อยาง 4 เส้น รถยนต์ทะเบียน กค 5751 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-25 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กบ 6036 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-22 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กค 5751 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-21 จ้างซ่อมแซมรถทะเบียน บฉ-2910,81-4566,บฉ-5437 จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-07 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ตฆ 1034,บล 489 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-05 จ้างเครื่องไฟขยายเสียงโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-05 จ้างเหมาจัดกระทงใบใหญ่พร้อมรถยนต์แห่ขบวนและกระทงเล็ก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-31 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-31 ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ทะเบียน 83-0980 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0016 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-31 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

2019-10-29 ซื้อวัสดุโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-29 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ทะเบียน 81-4499 หมายเลขครุภัณฑ์ 009-43-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-24 ซื้ออุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระดับกลาง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-22 จ้างเหมาทำป้ายไวนิวส์ จำนวน 2 ป้าย ตามโครงการพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-22 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไมคโครโฟนตามโครงการพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-21 ซื้อผ้าไตร 10 ชุด เครื่องจัตตุปัจจัยไทยธรรม 10 ชุด ตามโครงการพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-21 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-21 จ้างเหมาติดตั้งไฟรอบบริเวณงานตามโครงการพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-18 จัดซื้อเครื่องเติมอากาศชนิดใต้น้ำ จำนวน ๑๔ เครื่อง

2019-10-18 โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายในร่ม (ห้องฟิตเนส) ศูนย์กีฬาเยาวชน เทศบาลตำบลโคกสำโรง

2019-10-18 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)

2019-10-11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-11 จ้างเหมาติดตั้งไฟรอบบริเวณงานตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-11 จ้างเหมาทำป้ายไวนิวส์ จำนวน 5 ป้าย ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-11 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-10 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๒ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-20 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๒ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-17 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดหมีและเสื้อยืดคอกลม) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-17 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่ง(ไฟไซเรน) จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-12 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-12 จ้างเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-10 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัย ทะเบียน บฉ-7543 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-09 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (หัวฉีดฟ๊อกไฟเตอร์) จำนวน ๔ หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-06 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บท 3346 ลพบุรี 4 เส้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-05 จ้างอัดผงเคมีแห้ง 15 ปอนด์ จำนวน 30 ถัง ตามโครงการเผยแพร่ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-05 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กท 7311 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-04 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-03 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-03 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-02 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-02 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-02 จ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียงโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-30 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ชุมชน 1-7 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-29 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๒ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-08-29 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-08-28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-28 จ้างอัดผงเคมีแห้งเครื่องดับเพลิงที่ฉีดดับไฟ จำนวน 23 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-26 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-23 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ จำนวน 19 แพ็ค และเสาเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จำนวน 11 ต้น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-21 ซื้อธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 100 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-20 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-08-19 ซื้อน้ำดื่ม 120 ลัง โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-19 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-19 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-16 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-16 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-08-15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-14 ซื้อเหรียญ 500 เหรียญ โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-09 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-08 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-08 ซื้อธงตราสัญญาลักษณ์ จำนวน 300 ผืน โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-08 ซื้อผ้าไตร เครื่องปัจจัยไทยธรรม จำนวน 10 ชุด โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-08 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-08 จ้างเหมาติดตั้งไฟโดยรอบบริเวณงาน โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-07 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิวส์ จำนวน 3 ป้าย โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-07 จ้างเหมาจัดทำดอกไม้สดประดับสถานที่โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-06 ซื้อชุดของขวัญ 18 ชิ้น โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-05 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-05 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-05 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 ลูก ของรถยนต์ ทะเบียน ถข 144 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-05 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-30 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-30 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-30 ซื้อถังขยะ พร้อมสกีน จำนวน 10 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.บริเวณสามแยกบ้านโพธิ์ ถนนสุระนารายณ์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-07-26 จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 4 วัน สำหรับโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-26 ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ สำหรับโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-25 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-25 จ้างเหมาจัดทำดอกไม้สดประดับสถานที่สำหรับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-25 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว จำนวน 400 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-25 ซื้อก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-24 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-24 จ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-24 ซื้อวัสดุ 6 รายการ สำหรับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-24 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-24 ซื้อผ้าไตร 10 ชุด เครื่องปัจจัยไทยธรรม 10 ชุด สำหรับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-23 ซื้อวัสดุ 2 รายการ สำหรับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-23 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-23 จ้างเหมาติดตั้งไฟสำหรับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-23 จ้างเหมาทำป้ายไวนิวส์ จำนวน 5 ป้าย สำหรับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-19 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน นข 4150 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-18 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข.5321 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-11 จ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียนโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-11 จ้างเหมาเช่าชุดแต่งหน้าผู้ถือป้ายกลองยาวและนางรำโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-09 ซื้อวัสดุโครงการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 2 (ภาคกลางตอนบน 2 ) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-09 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.บริเวณสามแยกบ้านโพธิ์ ถนนสุระนารายณ์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-07-08 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-08 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-08 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-08 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ผ 9049 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-05 จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-4565 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-05 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-05 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0034 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-03 จ้างเหมาติดตั้งชุดบานประตูกระจกสวิง จำนวน 7 ชุด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-01 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-01 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-01 จ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียงโครงการพิธีบวงสรวงและพิธีอัญเชิญพระพรหม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-27 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-25 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-24 จ้างเหมาเปลี่ยนแปลงระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นระบบ LTAX 3000 และ LTAX จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-18 จ้างเหมาเช่ารถแบ็คโฮ ไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-17 จ้างเหมาเช่ารถแบ็คโฮ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-13 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-11 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-4570 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-10 จ้างซ่อมแซมเครื่องหาบหาม หมายเลขครุภัณฑ์ 474-50-0075 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-06 ซื้อน้ำมันเครื่อง จำนวน 2 ถัง ทะเบียน ตฆ-1034 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-06 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-31 ซื้อผ้าไตร,ชุดสังฆทาน จำนวน 10 ชุด สำหรับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-31 ซื้อผ้าบูลูสเหลือง 20 ม้วน ม่วง 10 ม้วน สำหรับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-31 จ้างเหมาจัดทำดอกไม้สดประดับสถานที่ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-31 จ้างเหมาติดตั้งไฟโดยบริเวณงานตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-31 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิวส์จำนวน 3 ป้ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-31 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-29 ซื้อน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน 81-449,81-4286 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-29 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 625-59-0017 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-28 ซื้อรองเท้าบูท 50 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-28 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-51-0007 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-28 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ

2019-05-28 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน นข.5321 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-24 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าวอย่างหนา จำนวน 200 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-24 จ้างเหมาล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 400,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-22 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-21 จ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรแยกบ้านโพธิ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-21 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 82-7544,81-4499,ตฆ-1034 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-21 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รถยนต์ ทะเบียน กบ 6063 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-17 จ้างเช่ารถแบ็คโฮ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า จำนวน 4 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-16 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-16 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

2019-05-14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-10 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-03 จ้างเหมาจัดทำดอกไม้สดประดับสถานที่โครงการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-03 จ้างเหมาติดตั้งไฟโดยรอบบริเวณงานโครงการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-03 จ้างเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนโครงการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-03 ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย และประชาชน เทศบาลตำบลโคกสำโรง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-02 จ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๔ คัน เพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-02 จ้างป้ายไวนิวส์ภาพบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-01 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-01 ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย และประชาชน เทศบาลตำบลโคกสำโรง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-30 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-30 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ สำหรับโครงการเพิ่มสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ สำหรับโครงการเพิ่มสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-29 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารเรียนอาคาร ๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-26 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-22 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-17 จ้างทำป้ายโครงการจัดเตรียมงานพระราชพิธีราชาภิเษก จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-05 ซื้อของที่ระลึกสำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์และทำบุญกลางบ้าน จำนวน 72 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-05 จ้างเหมาทำป้ายโครงการประเพณีสงกรานต์และทำบุญกลางบ้าน จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-04 จ้างเหมาอัดผงเคมีแห้งเครื่องดับเพลิง 6A 20B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 46 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-04 ซื้อชุดผ้าไตรจีวรถวายพระ(สรงน้ำพระ) จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-04 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-04 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0011 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-03 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-03 ซื้อธงชาติ 500 ผืน ธงตราสัญลักษณ์ 500 ผืน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-03 ซื้อวัสดุตกแต่งเวที ผ้า ตะปุ และอื่นๆสำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์และทำบุญกลางบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-03 ซื้อชุดยาตำราหลวง(ยาสามัญประจำบ้าน) จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-26 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-26 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-26 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-25 ซื้อชุดแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาบ้วนปาก จำนวน 240 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-25 จ้างจัดจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๔ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนย่อยกลุ่มสตรีแม่บ้าน แกนนำชุมชน และประชาชนทั่วไปประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-21 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนย่อยกลุ่มสตรีแม่บ้าน แกนนำชุมชน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-18 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์เทศบาลตำบลโคกสำโรง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-15 ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนสำหรับโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-13 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-13 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-13 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-13 จ้างเหมาตกแต่งเวที และสถานที่ ซุ้มสำหรับถ่ายภาพ และช่อบูเก้ สำหรับโครงการจัดงานใบประกาศนียบัตรและวันอำลา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-12 ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนสำหรับโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-07 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-07 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า 81-4548 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-05 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป Pro One 20 kgs จำนวน 50 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-05 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-05 จ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยกบ้านโพธิ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-28 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บท-3346 ทะเบียน ป-5017 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-28 จ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน,เครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง