Login Form

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด ตามมาตรา 9 (8)

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด ตามมาตรา 9 (8) ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด ตามมาตรา 9 (8) ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วย- ประกาศประกวดราคา สอบราคา, สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) http://www.oic.go.th/content/download.htm , ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ- ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส ประกอบด้วย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ประกาศทุกประเภท


2020-09-18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อรวมน้ำเสียระยะที่ 1 ภายในเขตเทศบาลถึงคลองศรีสุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะศาลเจ้าแม่กวนอิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-09-15 ซื้อวัสดุกีฬาสำหรับชุมชน 1-7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-09 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ปิคอัพบรรทุกขยะ ทะเบียน บล 489 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-09-03 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-31 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-28 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-28 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-28 จ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง (ประตูและอุปกรณ์ห้องน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-27 จ้างซ่อมแซมท่อบาดาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-25 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-24 จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-21 ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-20 จ้างอัดผงเคมีแห้ง กับ อัดถังซีโอทู โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกสำโรง(เจ้าภาพหลัก)ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-20 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-20 จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปี 2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-18 จ้างเหมาติดตั้งสาย Lan จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-17 ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-17 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-17 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-11 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าวอย่างหนา จำนวน 400 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-11 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-11 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 81-4548 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-10 จ้างเหมาจัดทำดอกไม้สดประดับตกแต่งเวทีโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-10 จ้างเหมาติดตั้งไฟรอบบริเวณงานโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-10 จ้างเหมาทำป้ายไวนิวส์ จำนวน 4 ป้าย โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-10 จ้างเหมาทำอาหารโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-10 ซื้อผ้าไตร 10 ชุด เครื่องไทยธรรม 10 ชุด โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-10 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-07 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-07 จ้างซ่อมแซมรถยนต์์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-07 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-06 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-06 ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-08-06 จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-29 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-24 จ้างเหมาทำอาหารโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-24 จ้างเหมาจัดทำดอกไม้สดประดับสถานที่โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-23 จ้างเหมาติดตั้งไฟโดยรอบบริเวณงานโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-23 ซื้อวัสดุ 2 รายการ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-23 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-23 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-23 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคากันแดดกันฝน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-22 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก รถยนต์บรรทุกขยะอัดท้าย ทะเบียน 82-7544 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-22 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 5 รายการ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-22 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-22 ซื้อธงชาติ และ ธงตราสัญลักษณ์ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-22 จ้างทำป้ายไวนิวส์ จำนวน 11 ป้าย โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-20 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-17 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-17 ซื้อวัสดุุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคากันแดดกันฝน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-15 จ้างเหมาทำอาหาร จำนวน 700 คน โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-15 จ้างเหมาทำอาหาร 700 คน โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมกันสาดและรางระบายน้ำโดมร่มไทร โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคากันแดดกันฝน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-13 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-13 วัสดุไฟฟ้าและวิทยู

2020-07-13 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-10 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารประกอบโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-10 จ้างเหมาโครงการทำกันสาดบังแสงแดดอาคารดอกแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-10 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-10 จ้างเหมาเช่ารถแบ็คโฮ PC 120 จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-10 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-4548 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-09 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-09 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-07-08 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-30 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรีย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-30 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-30 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรีย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2๒๕๖๓

2020-06-30 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเฉพาะกิจ(ขยะแห้ง) ทะเบียน 83-0980 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-29 จ้างเหมาโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง (ประตูและอุปกรณ์ห้องน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-29 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-4548 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-29 ซื้อยางรถยนต์ 6 เส้น ทะเบียน 81-4548 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-29 จ้างซ่อมรถยนต์ 2 คัน และ เครื่องหาบหาม 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-26 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-4548 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-26 จ้างเหมาโครงการทำกันสาดบังแสงแดดอาคารดอกแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-26 ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 5 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-26 จ้างเหมาโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง (ประตูและอุปกรณ์ห้องน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-26 จ้างเหมาโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-26 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารประกอบโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-26 จ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง (ปูกระเบื้องพื้นห้องเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคากันแดดกันฝน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-06-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมกันสาดและรางระบายน้ำโดมร่มไทร โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-06-19 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-19 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-4570 จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-18 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กท 7311 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสุระนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-06-15 ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๑๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-12 ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๑๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-10 ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-02 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.63 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-02 ซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 2 รายการ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.63 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-02 จ้างเหมาทำป้ายไวนิวส์ จำนวน 3 ป้าย โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.63 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-06-01 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-29 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-29 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-29 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเท้ทาย ทะเบียน 81-4547 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-28 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-4566 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสุระนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-05-27 จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-19 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสุระนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-05-18 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-12 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องอัดอากาศ(เครื่องปั้มลม) 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-08 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-07 เครื่องเล่นสนามพร้อมติดตั้ง บริเวณศาลเจ้าพ่อโคกสำโรง จำนวน ๑ โครงการ

2020-05-01 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะอัดท้าย 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-05-01 จ้างซ่อมแซมเสียงตามสายระบบไร้สาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-29 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสุระนารายณ์ (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-27 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 74 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-24 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-23 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-22 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-14 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-04-13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสุระนารายณ์ (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-03-30 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-30 จ้างเหมาล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 400,000 btu จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุระนารยณ์ ส่วนที่เหลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-03-26 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-26 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ตฆ 1034 กับ 82-7544 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-24 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-24 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-24 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-23 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-23 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-20 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-20 ซื้อวัสดุวิทยาศสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-20 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-20 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายก่าร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-19 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-18 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-17 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-17 ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-16 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-16 ซื้อเครื่องเล่นสนาม โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุระนารยณ์ ส่วนที่เหลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-03-10 ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-10 ซื้อยาเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-10 ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-09 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บบ 8828 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-09 ซื้อฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ทะเบียน กท 7311 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-03-09 จ้างอัดผงเคมีแห้งเครื่องดับเพลิงที่ฉีดดับไฟ จำนวน 54 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-27 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ 019-51-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-26 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-24 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติมช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-24 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติมช่วงปิดเทอม)

2020-02-18 ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-11 ซื้อถุงผ้าพร้อมสกรีน จำนวน 500 ใบ โครงการลดโลกร้อน ลดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-05 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-03 ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการลดโลกร้อน ลดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชีวีมีสุข จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-02-03 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 81-4544 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-29 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-28 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-23 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-21 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 81-4560 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-20 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-20 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-20 ซื้อถังขยะพลาสติกมีล้อลเื่อน 1 ช่องทิ้ง ขนาดบรรจุ 240 ลิตร พร้อมสกรีน 20 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-16 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 81-4548 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-16 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 81-4568,81-4546 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-16 โครงการติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสุระนารายณ์

2020-01-16 โครงการก่อสร้างท่อรวมน้ำเสียระยะที่ 1 ภายในเขตเทศบาลถึงคลองศรีสุก

2020-01-16 โครงการต่อเติมหลังคากันแดดกันฝน

2020-01-16 โครงการปรับปรุงบ่อกำจัดขยะมูลฝอยระยะ 3 (บ่อที่ 3)

2020-01-16 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลโคกสำโรง

2020-01-16 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุระนารยณ์ ส่วนที่เหลือ

2020-01-16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-16 ซื้อหลอดไฟ MH 1,000 W ฟิลิปส์ จำนวน 4 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-16 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วงเวียนศรีสำโรง

2020-01-16 โครงการติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสุระนารายณ์

2020-01-16 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสุระนารายณ์ (ส่วนที่เหลือ)

2020-01-16 โครงการก่อสร้างท่อรวมน้ำเสียระยะที่ ๑ ภายในเขตเทศบาลถึงคลองศรีสุข

2020-01-16 โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุระนารายณ์ ส่วนที่เหลือ

2020-01-16 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลโคกสำโรง

2020-01-16 โครงการต่อเติมกันสาดและรางระบายน้ำโดมร่มไทร

2020-01-13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-09 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 82-7544 กับ ทะเบียน ตฆ-1034 และเครื่องตัดหญ้า เลขครุภัฑณ์ 441-51-0024 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-09 ซื้อสายดูดสิ่งปฏิกูล ขนาด 2 นิ้ว รถยนต์ ทะเบียน 81-4499 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-09 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ป-5017 เลขครุภัณฑ์ 001-37-0006 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-08 จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-08 จ้างเช่าชุดมาสคอต 2 ตัว โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-07 ซื้อยาเวชภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-06 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันที่ 7 ม.ค.63 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2020-01-02 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-24 จ้าง่เหมาเครื่องสียงโครงการจัดงานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-24 จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับพระภิกษุ สามเณร จำนวน 100 รูป โครงการจัดงานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-24 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กค.5751 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-23 ซื้อซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-23 จ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ผลงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง พ.ศ. ๒๕๖๓ แบบแขวนขนาด ๑๕x๒๑ นิ้ว ปกกระดาษอาร์ตมัน ๙๐ แกรม พิมพ์ ๔ สี จำนวน ๑๓ หน้า เข้าด้วยแถบเหล็กตลอดแนวพร้อมรูสำหรับแขวน จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-19 ซื้อยาเวชภัณฑ์ จำนวน 20 รายการ โครงการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสู่ประชาชนที่ศูนย์บริการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-18 ซื้อยาเวชภัณฑ์ จำนวน 20 รายการ โครงการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสู่ประชาชนที่ศูนย์บริการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-04 จ้างเหมาจัดดอกไม้สดตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-04 จ้างเหมาทำอาหารตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-04 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-03 ซื้อผ้าไตร 10 ชุด เครื่องจัตตุปัจจัยไทยธรรม 10 ชุด ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-03 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-12-03 จ้างทำป้ายไวนิวส์ จำนวน 6 ป้าย ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-26 ซื้อยาง 4 เส้น รถยนต์ทะเบียน กค 5751 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-25 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน กบ 6036 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-22 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กค 5751 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-21 จ้างซ่อมแซมรถทะเบียน บฉ-2910,81-4566,บฉ-5437 จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-07 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ตฆ 1034,บล 489 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-05 จ้างเครื่องไฟขยายเสียงโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-11-05 จ้างเหมาจัดกระทงใบใหญ่พร้อมรถยนต์แห่ขบวนและกระทงเล็ก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-31 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-31 ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ทะเบียน 83-0980 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-0016 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-31 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

2019-10-29 ซื้อวัสดุโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-29 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ทะเบียน 81-4499 หมายเลขครุภัณฑ์ 009-43-0004 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-24 ซื้ออุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระดับกลาง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-22 จ้างเหมาทำป้ายไวนิวส์ จำนวน 2 ป้าย ตามโครงการพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-22 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไมคโครโฟนตามโครงการพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-21 ซื้อผ้าไตร 10 ชุด เครื่องจัตตุปัจจัยไทยธรรม 10 ชุด ตามโครงการพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-21 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-21 จ้างเหมาติดตั้งไฟรอบบริเวณงานตามโครงการพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-18 จัดซื้อเครื่องเติมอากาศชนิดใต้น้ำ จำนวน ๑๔ เครื่อง

2019-10-18 โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกายในร่ม (ห้องฟิตเนส) ศูนย์กีฬาเยาวชน เทศบาลตำบลโคกสำโรง

2019-10-18 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)

2019-10-11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-11 จ้างเหมาติดตั้งไฟรอบบริเวณงานตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-11 จ้างเหมาทำป้ายไวนิวส์ จำนวน 5 ป้าย ตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-11 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนตามโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-10-10 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๒ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-20 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๒ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-17 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดหมีและเสื้อยืดคอกลม) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-17 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่ง(ไฟไซเรน) จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-12 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-12 จ้างเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-10 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัย ทะเบียน บฉ-7543 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-09 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (หัวฉีดฟ๊อกไฟเตอร์) จำนวน ๔ หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-06 ซื้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บท 3346 ลพบุรี 4 เส้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-05 จ้างอัดผงเคมีแห้ง 15 ปอนด์ จำนวน 30 ถัง ตามโครงการเผยแพร่ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-05 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กท 7311 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-04 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-03 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-03 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-02 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-02 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-09-02 จ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียงโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-30 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ชุมชน 1-7 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-29 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๒ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-08-29 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-08-28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-28 จ้างอัดผงเคมีแห้งเครื่องดับเพลิงที่ฉีดดับไฟ จำนวน 23 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-26 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-23 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องรับ-ส่งวิทยุ จำนวน 19 แพ็ค และเสาเครื่องรับ-ส่งวิทยุ จำนวน 11 ต้น จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-21 ซื้อธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 100 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-20 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-20 ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-08-19 ซื้อน้ำดื่ม 120 ลัง โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-19 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-19 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-16 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-16 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-08-15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-14 ซื้อเหรียญ 500 เหรียญ โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-09 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-08 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-08 ซื้อธงตราสัญญาลักษณ์ จำนวน 300 ผืน โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-08 ซื้อผ้าไตร เครื่องปัจจัยไทยธรรม จำนวน 10 ชุด โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-08 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-08 จ้างเหมาติดตั้งไฟโดยรอบบริเวณงาน โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-07 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิวส์ จำนวน 3 ป้าย โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-07 จ้างเหมาจัดทำดอกไม้สดประดับสถานที่โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-06 ซื้อชุดของขวัญ 18 ชิ้น โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-05 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-05 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-05 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 ลูก ของรถยนต์ ทะเบียน ถข 144 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-08-05 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-30 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-30 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-30 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-30 ซื้อถังขยะ พร้อมสกีน จำนวน 10 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.บริเวณสามแยกบ้านโพธิ์ ถนนสุระนารายณ์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-07-26 จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 4 วัน สำหรับโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-26 ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ สำหรับโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-25 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-25 จ้างเหมาจัดทำดอกไม้สดประดับสถานที่สำหรับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-25 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว จำนวน 400 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-25 ซื้อก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-24 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-24 จ้างเหมาเครื่องเสียงสำหรับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-24 ซื้อวัสดุ 6 รายการ สำหรับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-24 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-24 ซื้อผ้าไตร 10 ชุด เครื่องปัจจัยไทยธรรม 10 ชุด สำหรับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-23 ซื้อวัสดุ 2 รายการ สำหรับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-23 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-23 จ้างเหมาติดตั้งไฟสำหรับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-23 จ้างเหมาทำป้ายไวนิวส์ จำนวน 5 ป้าย สำหรับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-19 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน นข 4150 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-19 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-18 จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข.5321 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-11 จ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียนโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-11 จ้างเหมาเช่าชุดแต่งหน้าผู้ถือป้ายกลองยาวและนางรำโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-09 ซื้อวัสดุโครงการจัดทำสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 2 (ภาคกลางตอนบน 2 ) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-09 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.บริเวณสามแยกบ้านโพธิ์ ถนนสุระนารายณ์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-07-08 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-08 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-08 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-08 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ผ 9049 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-05 จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-4565 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-05 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-05 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0034 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-03 จ้างเหมาติดตั้งชุดบานประตูกระจกสวิง จำนวน 7 ชุด จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-01 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-01 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-07-01 จ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียงโครงการพิธีบวงสรวงและพิธีอัญเชิญพระพรหม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-27 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-25 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-24 จ้างเหมาเปลี่ยนแปลงระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นระบบ LTAX 3000 และ LTAX จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-18 จ้างเหมาเช่ารถแบ็คโฮ ไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-17 จ้างเหมาเช่ารถแบ็คโฮ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-13 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-11 จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-4570 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-10 จ้างซ่อมแซมเครื่องหาบหาม หมายเลขครุภัณฑ์ 474-50-0075 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-06 ซื้อน้ำมันเครื่อง จำนวน 2 ถัง ทะเบียน ตฆ-1034 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-06-06 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-31 ซื้อผ้าไตร,ชุดสังฆทาน จำนวน 10 ชุด สำหรับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-31 ซื้อผ้าบูลูสเหลือง 20 ม้วน ม่วง 10 ม้วน สำหรับโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-31 จ้างเหมาจัดทำดอกไม้สดประดับสถานที่ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-31 จ้างเหมาติดตั้งไฟโดยบริเวณงานตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-31 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิวส์จำนวน 3 ป้ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-31 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-29 ซื้อน้ำมันเครื่อง รถยนต์ ทะเบียน 81-449,81-4286 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-29 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 625-59-0017 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-28 ซื้อรองเท้าบูท 50 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-28 จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-51-0007 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-28 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ

2019-05-28 ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน นข.5321 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-24 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าวอย่างหนา จำนวน 200 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-24 จ้างเหมาล้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 400,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-22 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20 รายการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-21 จ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรแยกบ้านโพธิ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-21 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 82-7544,81-4499,ตฆ-1034 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-21 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รถยนต์ ทะเบียน กบ 6063 ลพบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-17 จ้างเช่ารถแบ็คโฮ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า จำนวน 4 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-16 ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-16 อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

2019-05-14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-10 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-03 จ้างเหมาจัดทำดอกไม้สดประดับสถานที่โครงการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-03 จ้างเหมาติดตั้งไฟโดยรอบบริเวณงานโครงการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-03 จ้างเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนโครงการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-03 ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย และประชาชน เทศบาลตำบลโคกสำโรง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-02 จ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๔ คัน เพื่อใช้ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-02 จ้างป้ายไวนิวส์ภาพบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-01 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-05-01 ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย และประชาชน เทศบาลตำบลโคกสำโรง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-30 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-30 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ สำหรับโครงการเพิ่มสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ สำหรับโครงการเพิ่มสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-29 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารเรียนอาคาร ๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-26 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-23 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-22 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-17 จ้างทำป้ายโครงการจัดเตรียมงานพระราชพิธีราชาภิเษก จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-05 ซื้อของที่ระลึกสำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์และทำบุญกลางบ้าน จำนวน 72 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-05 จ้างเหมาทำป้ายโครงการประเพณีสงกรานต์และทำบุญกลางบ้าน จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-04 จ้างเหมาอัดผงเคมีแห้งเครื่องดับเพลิง 6A 20B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 46 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-04 ซื้อชุดผ้าไตรจีวรถวายพระ(สรงน้ำพระ) จำนวน 9 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-04 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-04 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0011 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-03 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-03 ซื้อธงชาติ 500 ผืน ธงตราสัญลักษณ์ 500 ผืน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-03 ซื้อวัสดุตกแต่งเวที ผ้า ตะปุ และอื่นๆสำหรับโครงการประเพณีสงกรานต์และทำบุญกลางบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-04-03 ซื้อชุดยาตำราหลวง(ยาสามัญประจำบ้าน) จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-26 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-26 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ให้กับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-26 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-25 ซื้อชุดแปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาบ้วนปาก จำนวน 240 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-25 จ้างจัดจ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๔ คัน ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนย่อยกลุ่มสตรีแม่บ้าน แกนนำชุมชน และประชาชนทั่วไปประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-21 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนย่อยกลุ่มสตรีแม่บ้าน แกนนำชุมชน และประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-18 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์เทศบาลตำบลโคกสำโรง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-15 ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนสำหรับโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-13 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-13 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-13 ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-13 จ้างเหมาตกแต่งเวที และสถานที่ ซุ้มสำหรับถ่ายภาพ และช่อบูเก้ สำหรับโครงการจัดงานใบประกาศนียบัตรและวันอำลา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-12 ซื้อชุดกีฬาพร้อมสกรีนสำหรับโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-07 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-07 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า 81-4548 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-05 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป Pro One 20 kgs จำนวน 50 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-05 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-03-05 จ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยกบ้านโพธิ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-28 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บท-3346 ทะเบียน ป-5017 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2019-02-28 จ้างซ่อมรถยนต์ 3 คัน,เครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง