Login Form

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจาปี

คลัง

 ประกาศศศ

  ฐานะการเงิน

          เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ( ครั้งที่ 1 )

          รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง

         รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลตำบลโคกสำโรง

         การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ

         ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลางและการตำนวณราคากลาง

 

          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2562  ประจำปี  2562

          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2562  ประจำปี  2562

          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2562  ประจำปี  2562

          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2562  ประจำปี  2562

          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2562  ประจำปี  2562

          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562  ประจำปี  2562

          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  2562  ประจำปี  2562

          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2562  ประจำปี  2562

          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2562  ประจำปี  2563

          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2562  ประจำปี  2563

          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2562  ประจำปี  2563

          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2563  ประจำปี  2563

          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2563  ประจำปี  2563

          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2563  ประจำปี  2563

          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2563  ประจำปี  2563

          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2563  ประจำปี  2563

          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2563  ประจำปี  2563